جدیدترین خدمات و محصولات


  • شمارنده 6 رقمی

   شمارنده 6 رقمی

  • طراحی و ساخت سنسور نخ

   طراحی و ساخت سنسور نخ

  • برد کنترلی سیستم رنگرزی

   برد کنترلی سیستم رنگرزی

  • برنامه نویسی

   برنامه نویسی

  • طراحی و تعمیر

   طراحی و تعمیر

  ابر واژه ها